Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013-ban

 

Kapcsolódó címkék: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013, A Karrier Híd Program, Szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások, Részmunkaidős foglalkoztatás

2013. január 23. szerda, 05:33
munkasokA munkahelyvédelmi akcióterv fő célja a foglalkoztatottság növelése. Ezt a kormányzat a – meghatározott munkavállalói körbe tartozó személyek – alkalmazásához kapcsolódó közterhek csökkentésével (is) igyekszik ösztönözni. A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények és igénybevételük. Cikkünkben ezek részleteit foglaltuk össze. >>>

 jelentkezes2

ADÓZÁS / SZÁMVITEL 2014.
16 könyvelői, 17 adószakértői és 8 könyvvizsgáló kredit!

Kapcsolódó cikkeink:

Általános szabályok

Az elfogadott törvényben meghatározott természetes személyt szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő szociális hozzájárulási adóból adókedvezményt vehet igénybe.
Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg.
A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető részkedvezmény alapja megegyezik a munkavállalót az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér összegével. Az ettől eltérő részkedvezmény alapokat, illetve a különböző időbeli és jövedelmi korlátokat az adókedvezményeknél külön-külön szerepeltetjük.

A munkabérek nettó megőrzését célzó adókedvezmény

A munkabérek nettó megőrzését célzó adókedvezményt 2013-ban az elvárt béremelés teljesítésétől függetlenül veheti igénybe a munkáltató, tehát az is, aki 2012 folyamán erre a típusú adókedvezményre nem volt jogosult.
Az részkedvezmény maximális mértéke munkavállalónként 12 000 forint, amely kedvezmény 75 000 forint bruttó bér felett lineárisan csökken 135 000 forintig.
Például 100 000 forint bruttó munkabér esetében a 75 000 forint feletti rész 25 000 forint, amely 20 százalékával kell csökkenteni a maximálisan adható 12 000 forintot, így az adókedvezmény összege havi 7 000 forint.

Szakképzetséget nem igénylő munkakör

A Foglalkoztatások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló, 2012. január 1-én hatályos KSH közlemény 9. főcsoportjába tartozó foglakozás szerinti munkakörben foglalkoztatott után időkorlát nélkül igénybe vehető a kedvezmény, melynek alapja a munkabér 14,5 százaléka, mely azonban csak legfeljebb 100 000 forint után számítható.

A Karrier Híd Program

A Karrier Híd Programban a felmentését, felmondását közvetlenül megelőzően kormánytisztviselői jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban foglalkoztatott személy vehet részt. A programban résztvevő, hatósági bizonyítvánnyal rendelkező természetes személyt munkaviszonyban foglalkoztató, költségvetési szervnek nem minősülő kifizető élhet ezen adókedvezménnyel.
A részkedvezmény a munkavállaló hatósági bizonyítványának érvényességi idején belül érvényesíthető, mely egyenlő a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 13,5 százalékával.

A megváltozott munkaképességű vállalkozók

Kedvezményt érvényesíthet a megváltozott munkaképességű egyéni vállalkozó a saját maga, illetve a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői társaság, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda és az egyéni cég a megváltozott munkaképességű tagja után.
A megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető részkedvezmény egyenlő az adómegállapítási időszakra az egyéni vállalkozó által saját maga után megállapított, illetve a tag után a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27 százalékával.

Pályakezdők

A legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti pályakezdő foglalkoztatottra tekintettel a részkedvezmény a foglalkoztatás első két évében a bruttó munkabérnek, de legfeljebb 100 000 forintnak 27 százaléka.
A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges, hogy a munkavállaló az állami adóhatóság által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolással a munkáltató részére egy alkalommal igazolja, hogy legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik.
A kedvezmény, amennyiben minden feltételnek megfelel, a 2012. december 31-én fennálló
munkaviszony esetén is alkalmazható, azzal, hogy a kedvezményezett foglalkoztatás kezdő
időpontjának 2013. január 1-jét kell tekinteni.

25 év alatti, 55 év feletti munkavállalók

A bruttó munkabérnek, de legfeljebb 100 000 forintnak 14,5 százaléka az igénybe vehető részkedvezmény, amennyiben a fentiek alapján pályakezdőnek nem minősülő a 25 év alatti, valamint az 55 év feletti foglalkoztatott. Abban a hónapban, melyben a munkavállaló a korhatárt betölti, a részkedvezmény az egész hónap tekintetében igénybe vehető.

Tartósan álláskeresők

Tartósan álláskeresőnek az minősül, akit az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatását megelőző kilenc hónapon belül legalább hat hónapig álláskeresőként nyilvántartott. A részkedvezmény a foglalkoztatás első két évében a bruttó munkabérnek, de legfeljebb 100 000 forintnak 27 százaléka. A harmadik évben a részkedvezmény mértéke 14,5 százalékra csökken.
A kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, az állami foglalkoztatási szerv által az álláskereső személy kérelmére kiállított igazolás birtokában érvényesítheti.

Anyasági ellátások folyósítása alatt vagy után foglalkoztatottak

A gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott személy után a kifizetőt a foglalkoztatás első két évében a bruttó munkabérnek, de legfeljebb 100 000 forintnak 27 százaléka az igénybe vehető részkedvezmény, míg a foglalkoztatás harmadik évében a mérték 14,5 százalékra csökken.
A kedvezményt a kifizető az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb három évig érvényesítheti.
A kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, az anyasági ellátást folyósító egészségbiztosítási szerv, a társadalombiztosítási kifizetőhely, kincstár vagy családtámogatási kifizetőhely által az ellátásban részesülő kérelmére kiállított igazolás birtokában érvényesítheti.

Szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások

A szabad vállalkozási zóna területén belül működő kifizető adókedvezményre akkor jogosult, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti fejlesztési adókedvezményre jogosult adózónak minősül, és létszámát a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezését megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest növeli.
Legkorábban a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezésének hónapjától vehető igénybe, és legkésőbb addig a hónapig, amelyben az üzembe helyezést követő ötödik év letelik.
Az új munkavállaló foglalkoztatásának első két évében a bruttó munkabérnek, de legfeljebb 100 000 forintnak 27 százaléka az igénybe vehető részkedvezmény, míg a foglalkoztatás harmadik évében a mérték 14,5 százalékra csökken.

Kutatók foglalkoztatása

Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató, vállalkozásként működő, a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény szerint kutatóhelynek minősülő kifizető részkedvezményt vehet igénybe, mely összege a bruttó munkabérnek, de legfeljebb 500 000 forintnak a 27 százaléka.
A részkedvezmény nem érvényesíthető, amennyiben a kifizető a munkavállalót az adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény szerinti kutató, fejlesztő munkakörben foglalkoztatta.

Többszörös kedvezmények szabályozása

Főszabály szerint egyszerre több adókedvezmény egyidejűleg nem vehető igénybe, kivéve, ha ezt jogszabály külön lehetővé nem teszi. Ilyen külön rendelkezés hiányában az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg, tehát a munkáltató eldöntheti, melyik kedvezménnyel jár jobban és azt választhatja.
Több kedvezmény összevonására van lehetőség, amennyiben a START PLUSZ, START EXTRA vagy START BÓNUSZ adókedvezmény mellett igénybe vehető még a munkabérek nettó megőrzését célzó-, a Karrier Híd Program megvalósítását célzó- és a megváltozott munkaképességű vállalkozók adókedvezményének valamelyike. A legfeljebb két jogcímen érvényesíthető kedvezmények együttes összege akár magasabb is lehet, mint a számított szociális hozzájárulási adó összege. A különbözetre ilyenkor az adózás rendjéről szóló törvénynek a költségvetési támogatásra vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.
A főszabály alól kivétel még a Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó megőrzését célzó adókedvezmény együttes igénybevétele, melyek ugyanazon munkavállaló vonatkozásában együttesen is érvényesíthetőek. Itt azonban legfeljebb a munkavállalóval fennálló jogviszony alapján megállapított számított adó összegéig lehet a kedvezménnyel élni, tehát költségvetési támogatás igénybevétel itt nem lehetséges.

Részmunkaidős foglalkoztatás

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén legfeljebb a részkedvezmény alapja felső korlátjának a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót a kedvezmény a következő típusú részkedvezmények esetén:
  • a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után,
  • a 25 év alatti és az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló után,
  • a tartósan álláskereső személyek után,
  • a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után,
  • a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások által foglalkoztatott munkavállalók után,
  • a kutatók foglalkoztatása esetén.

Forrás: blog.rsmdtm.hu

 
 
 

Friss hírek

Adószakértő, adótanácsadó, okleveles adótanácsadó kreditpontos online képzés

2014-09-04 13:17:41

 

abakuszONLINE képzéseinkkel 85 adószakértő, AT, OASZ kreditet tud szerezni! Több kreditpont esetén, kérje KEDVEZMÉNYES CSOMAGAJÁNLATUNKAT!

 

Személyi jövedelemadó 2015. - Ingyenes előadás - tájékoztató

2014-01-22 09:17:13

ado2015

Ezen az oldalon a 2015. november 25-én megrendezendő ADÓTÖRVÉNYEK 2015. - SZJA, ART, ÁFA, TB. - Országos Adókonferencia a NAV és az NGM szakértőivel c. rendezvényünkön készült élő adásra való bejelentkezésről kap információkat Adásidő: 2015.11.25. 09:00-10:30 A közvetítés a regisztráltak számára ingyenes! Az élő adás megtekintésére kreditpont nem adható!

Nyilatkozat a kreditpontra minősített kiadvány megvásárlásáról

2014-01-22 08:56:22

ngmFIGYELEM! Nemzetgazdasági Minisztériumnak a 2013. évben megvásárolt szakmai kiadvány után járó 2 kreditpont jóváírását - 2013. évre - igazoló számlát és nyilatkozatot 2014. január 31. napjáig áll módjába befogadni!

Hamarosan megérkeznek a személyijövedelemadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok

2014-01-15 19:30:09

postaHamarosan megérkeznek a személyijövedelemadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok, illetve információk. A munkavállalóknak még ebben a hónapban nyilatkozniuk kell arról, kérik-e munkáltatójuktól adójuk megállapítását, illetve a bevallás elkészítését. A bevallással kapcsolatos teendők első határideje január 31. Eddig kell a munkavállalóknak nyilatkozniuk arról, hogy munkáltatójuk készítse el idén a 2013-ról szóló személyijövedelemadó-bevallásukat. Ha a munkáltató nem vállalja dolgozója kérésére a bevallás elkészítését, akkor tájékoztatnia kell a dolgozót az egyszerűsített bevallás, valamint az adónyilatkozat lehetőségéről. Az egyszerűsített bevallást az adóhivatal készíti el, ha az adózó február 17-éig nyilatkozatban ezt kéri. Valamennyi szükséges nyilatkozat letölthető a NAV honlapjáról.

TOVÁBBI HÍREINK

 

Barátaink a Facebook -on

Legyakoribb címkék

ado adóalap adóbevallás adócsökkentés adóelőleg adójóváírás adókedvezmény adókulcs adómentes adórendszer adós adótörvény adózás áfa állás APEH ár art bér béren kívüli juttatás beszámoló bevallás bírság cafeteria családi kedvezmény egyszerűsített foglalkoztatás eho ellenőrzés előleg elszámolás eva felszámolás fizetés foglalkoztatás gazdaság gazdaságpolitika gyes illeték ipa iparűzési adó járulék jövedelem jövedelemadó K+F környezetvédelmi termékdíj közbeszerzés közbeszerzési törvény kutatás-fejlesztés különadó magánnyugdíjpénztár minimálbér munkabér munkaidő munkáltató munkaszerződés munkavállaló munkaviszony NAV nyugdíj nyugdíjjárulék nyugdíjpénztár osztalék reform szabadság számla számvitel Széchenyi Pihenő kártya személyi jövedelemadó szerződés szja szuperbruttó támogatás társasági adó tartozás Tb termékdíj transzferár üdülési csekk vallalkozas VP vpop

1583 Budapest Pf 48. tel: (06 1) 787 7570 fax: (06-1) 788-26-65       e-mail:  szervezes@systemmedia.hu     Jogi nyilatkozat

dv: