Miért van lehetőség az alanyi adómentesség választására?

 

Kapcsolódó címkék: alanyi adómentesség, áfa-törvény

2010. április 14. szerda, 04:41

Alanyi adómentesség választására van lehetősége az adóalanynak, - tehát maga az adóalany mentes, és nem a tevékenység, - ha az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. fejezetében szabályozott feltételeknek megfelel.

Ennek a mentességi formának (adózási módnak) a funkcionális oka az, hogy az egészen kicsi vállalkozásokat (lásd 5 milliós bevételi értékhatár) megkíméljék az általános forgalmi adóval kapcsolatos adminisztrációs terhektől. Napjainkban azonban már egyáltalán nem tekinthető egyszerűsített adózási módnak az alanyi adómentesség.

Nem véletlenül szerepel az áfa-törvény 187.§-ának (2) bekezdésében az "alanyi adómentes minőségében" kifejezés. Ennek oka, hogy vannak olyan gazdasági ügyletek, - nem is kevés - amikor hiába választottuk az alanyi adómentességet, mégis áfát kell fizetnünk, bevallást (1065-ös) kell beküldenünk, illetve adatszolgáltatást (10A60; 1086;) kell teljesítenünk.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 193. § (1) bekezdése szerint az adóalany, az alanyi adómentesség időszakában egyes gazdasági események során, nem járhat el alanyi adómentes minőségében. Ez azt jelenti, hogy ezeket az eseteket az általános szabályok szerint kell megítélnie, és úgy kell eljárnia, mint az adóköteles tevékenységet végzőknek, figyelmen kívül hagyva az alanyi adómentes státuszt. Ezek az ügyletek - a törvény kereszthivatkozásaiból összeszedve - a következők:

 1. A vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése.
 2. A vállalkozásban immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedése.
 3. Új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése, (lásd 89.§ 1. és 2. bekezdését,) ha nem tárgyi eszközként használták.
 4. Az áfa-törvény szerint újnak számító és nem tárgyi eszközként használt beépített ingatlan értékesítése.
 5. Nem tárgyi eszközként használt építési telek értékesítése.

  (Megjegyzem, hogy az eddig felsorolt gazdasági események nem tartoznak bele az alanyi adómentesség értékhatárába sem.)

 6. Az áfa-törvény 11. §-ában meghatározott értékesítésnek minősített gazdasági események, melyek a következők:

  - ha az adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen felhasználja, illetőleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg;
  - az adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként tárgyi eszközt állít elő;
  - az adóalany vállalkozásában kitermelt, előállított, összeállított, átalakított, megmunkált, illetőleg vállalkozásához vásárolt vagy importált termék felhasználása gazdasági tevékenységének folytatásához, feltéve, hogy ha a terméket ilyen állapotában másik adóalanytól szerezte volna be, adólevonási jog nem illetné meg;
  - tárgyi eszköznek nem minősülő termék felhasználása adólevonásra nem jogosító tevékenység folytatásához, feltéve, hogy a termék beszerzéséhez vagy az előző pont szerinti felhasználásához kapcsolódóan, az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg;
  - az adóalany megszűnése, ha az adóalany a megszűnés időpontjában olyan terméket tart tulajdonában, amelynek beszerzéséhez vagy felhasználásához kapcsolódóan egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.
  Ezek olyan adóztatási pontok, melyekhez ellenszolgáltatás, ellenérték ugyan nem kapcsolódik, de az adóalanyt a beszerzéskor adólevonási jog illette meg, ezért a felsorolt események bekövetkezésekor áfát kell fizetni.
 7. Az általános forgalmi adóról szóló törvény 12.§-a szerint, ellenérték fejében teljesített termékértékesítés az is, ha az adóalany a vállalkozása tulajdonában tartott termékét továbbítja, vagy bizományba átvett terméket továbbít belföldről a Közösség más tagállamába vállalkozása szükségleteire. A továbbítás minden olyan módozatot magában foglal, függetlenül attól, hogy azt az adóalany maga vagy - javára - más végzi, amelynek eredményeként a termék a küldeménykénti feladás vagy a fuvarozás megkezdéséhez képest a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor a Közösség más tagállamában van.
 8. Az áfa-törvény 14.§-ában meghatározott szolgáltatásnyújtások esetén is az általános szabályok szerint kell eljárni, ha az adóalany

  - a terméket a vállalkozásából időlegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen használja, illetőleg azt másnak ingyenesen használatba adja, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg;

  - saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére másnak ingyenesen nyújt szolgáltatást, feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.
 9. 2010-től a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetében.

  Amennyiben az alanyi mentes adóalany egy másik Közösségi tagállamban vagy harmadik országban letelepedett adóalany részére - beleértve a másik tagállambeli igénybevevő esetén az áfa céljából nyilvántartásba vett nem adóalany jogi személyt is - nyújt szolgáltatást, akkor az külföldön tekintendő teljesítettnek. Ezért nem vonatkozik rá az alanyi adómentesség. A szolgáltatás fizetendő adóját a fordított adózás keretében annak igénybevevője fogja megfizetni a saját országának szabályai szerint. (Ne feledjük, hogy ez fordítva is így működik. Tehát az alanyi adómentes adózó áfát fizet a más tagállamban letelepedett adóalanytól igénybevett szolgáltatás után.) Ezen ügyletek miatt az alanyi mentes adóalanynak közösségi adószámot kell igényelnie az adóhatóságtól.

  A külföldre történő szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adóját az alanyi mentes adózó az általános szabályok szerint vonhatja le. Az erre vonatkozó konkrét szabályokat 2010-től az áfa-törvény 195.§-ában találjuk meg.
 10. Általános forgalmi adót kell fizetni a terméknek adóalany vagy nem adóalany jogi személy általi beszerzése után, ha az eladó olyan adóalanyként jár el, aki a Közösség azon tagállamában, ahol adóalanyként nyilvántartásba vették, nem részesül az adott tagállam joga szerinti adómentességben, amely tartalmában a 2006/112/EK tanácsi irányelv (Héa-irányelv) 282-292. cikkeinek felel meg, és akinek ez a termékértékesítése nem tartozik a 29. és 32. § alkalmazása alá.

  Ugyanez az eset, ha az adózó - bejelentése alapján - ezt a módszert választja, vagyis az alanyi mentes adóalany választhat a 10.000 eurós határérték alatt maradó ügyleteire is adófizetést, de ettől a választás adóhatósági bejelentését követő második év végéig nem térhet el. Ilyenkor a Közösségen belüli beszerzése után itthon adózik.

  2010-től azt a közösségi adószámmal egyébként rendelkező beszerzőt, aki nem élt ugyan a választási jogával, de a termék Közösségen belüli beszerzése kapcsán közösségi adószámát megadta a termék értékesítőjének, és az annak figyelembevételével járt el, úgy kell tekinteni, mint aki erre az ügyletre, valamint az ezt követő összes olyan termék Közösségen belüli beszerzésére, amelyet részére az előzőekben említett ügylet teljesítésének évét követő második naptári év végéig teljesítenek, a 19. § a) pontját alkalmazza, vagyis adót fizet.
 11. A nem a vállalkozási tevékenységhez használt új közlekedési eszköz, valamint a jövedéki termék Közösségen belüli beszerzése esetén, az alanyi adómentes adóalanynak is az áfa-törvény általános szabályai szerint kell eljárni.
 12. Termék harmadik országból történő importja esetén.
 13. Az adóalany nem járhat el alanyi adómentes minőségében akkor, ha az alanyi adómentesség időszakát megelőzően keletkezett levonható áfa összegét meghatározó tényezőkben utólag olyan változás következik be, amelynek eredményeként az akkor levont áfa összege kisebb lesz. Ilyenkor a különbözetet vissza kell fizetni az áfa-törvény 132.§-ának (2) bekezdése szerint.
 14. Előfordulhat az az eset is, hogy az adóalany az alanyi adómentes időszakában kap kézhez olyan - a megelőző időszakra vonatkozó - módosító bizonylatot, amely az adómentesség időszakát megelőzően keletkezett levonható áfa összegét módosítja, mégpedig pozitív különbözettel. Ebben az esetben az adóalany választhatja azt az eljárást, hogy a módosító bizonylat alapján nem alanyi adómentes minőségében jár el. A pótlólagos áfa-levonási jogot legkorábban, abban a bevallási időszakban gyakorolhatja, amikor már a rendelkezésére áll a módosító okirat.

Forrás: Kovácsné Álmosdy Judit, adoforum.hu

 

 
 
 

Friss hírek

Adószakértő, adótanácsadó, okleveles adótanácsadó kreditpontos online képzés

2014-09-04 13:17:41

 

abakuszONLINE képzéseinkkel 47 adószakértő, AT, OASZ kreditet tud szerezni! Több kreditpont esetén, kérje KEDVEZMÉNYES CSOMAGAJÁNLATUNKAT!

 

Személyi jövedelemadó 2015. - Ingyenes előadás - tájékoztató

2014-01-22 09:17:13

ado2015

Ezen az oldalon a 2015. november 25-én megrendezendő ADÓTÖRVÉNYEK 2015. - SZJA, ART, ÁFA, TB. - Országos Adókonferencia a NAV és az NGM szakértőivel c. rendezvényünkön készült élő adásra való bejelentkezésről kap információkat Adásidő: 2015.11.25. 09:00-10:30 A közvetítés a regisztráltak számára ingyenes! Az élő adás megtekintésére kreditpont nem adható!

Nyilatkozat a kreditpontra minősített kiadvány megvásárlásáról

2014-01-22 08:56:22

ngmFIGYELEM! Nemzetgazdasági Minisztériumnak a 2013. évben megvásárolt szakmai kiadvány után járó 2 kreditpont jóváírását - 2013. évre - igazoló számlát és nyilatkozatot 2014. január 31. napjáig áll módjába befogadni!

Hamarosan megérkeznek a személyijövedelemadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok

2014-01-15 19:30:09

postaHamarosan megérkeznek a személyijövedelemadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok, illetve információk. A munkavállalóknak még ebben a hónapban nyilatkozniuk kell arról, kérik-e munkáltatójuktól adójuk megállapítását, illetve a bevallás elkészítését. A bevallással kapcsolatos teendők első határideje január 31. Eddig kell a munkavállalóknak nyilatkozniuk arról, hogy munkáltatójuk készítse el idén a 2013-ról szóló személyijövedelemadó-bevallásukat. Ha a munkáltató nem vállalja dolgozója kérésére a bevallás elkészítését, akkor tájékoztatnia kell a dolgozót az egyszerűsített bevallás, valamint az adónyilatkozat lehetőségéről. Az egyszerűsített bevallást az adóhivatal készíti el, ha az adózó február 17-éig nyilatkozatban ezt kéri. Valamennyi szükséges nyilatkozat letölthető a NAV honlapjáról.

TOVÁBBI HÍREINK

 

Barátaink a Facebook -on

Legyakoribb címkék

ado adóalap adóbevallás adócsökkentés adóelőleg adójóváírás adókedvezmény adókulcs adómentes adórendszer adós adótörvény adózás áfa állás APEH ár art bér béren kívüli juttatás beszámoló bevallás bírság cafeteria családi kedvezmény egyszerűsített foglalkoztatás eho ellenőrzés előleg elszámolás eva felszámolás fizetés foglalkoztatás gazdaság gazdaságpolitika gyes illeték ipa iparűzési adó járulék jövedelem jövedelemadó K+F környezetvédelmi termékdíj közbeszerzés közbeszerzési törvény kutatás-fejlesztés különadó magánnyugdíjpénztár minimálbér munkabér munkaidő munkáltató munkaszerződés munkavállaló munkaviszony NAV nyugdíj nyugdíjjárulék nyugdíjpénztár osztalék reform szabadság számla számvitel Széchenyi Pihenő kártya személyi jövedelemadó szerződés szja szuperbruttó támogatás társasági adó tartozás Tb termékdíj transzferár üdülési csekk vallalkozas VP vpop

1583 Budapest Pf 48. tel: (06 1) 787 7570 fax: (06-1) 788-26-65       e-mail:  szervezes@systemmedia.hu     Jogi nyilatkozat

dv: