Jelentkezési feltételek
Jogi, adatvédelmi nyilatkozat

Jelentkezési feltételek a System Media Kft. (továbbiakban “Szolgáltató”) tantermi képzéseire:

Minden rendezvény regisztrációt a feldolgozás után visszaigazolunk az Ügyfél jelentkezéskor megadott e-mail címére. A visszaigazoló e-mailhez díjbekérőt csatolunk, a díjbekérő alapján az Ügyfél ellenőrizheti a mindenkori rendezvény meghirdetett árát. A jelentkezés (regisztráció) szerződéskötésnek minősül, fizetési kötelezettséget von maga után!

Számlázás: A részvételi díjat a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra díjbekérőnk alapján szíveskedjen utalni. Számlát kizárólag a rendezvény napján (mint teljesítési nap) tudunk kiállítani. Étel, ital fogyasztás: A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra.

A rendezvény lemondása: Lemondást kizárólag írásban (e-mailben vagy faxon) fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként kiszámlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk!

Késedelmes fizetés: A fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Társaságunk a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a késedelmi kamaton felül behajtási költségátalányra is jogosulttá válik.

A jelentkezés feltétele, hogy az Ügyfél hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát.

**************************************

Jelentkezési feltételek a Szolgáltató online képzéseire:

Szerződéskötés, díjfizetés: A Szolgáltató online képzéseinek megtekintése előzetes regisztrációhoz és díj fizetéséhez kötött. Az online képzések részvétel díját az Ügyfél , a kibocsátott díjbekérő fizetési határidejéig befizetni köteles. A Szolgáltató a részvételi díj megérkezését követően e-mailben küldi el az online képzésen való részvételhez szükséges kódokat az Ügyfél részére. Felek között a szerződés a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges kód elküldésével jön létre, a kód elküldése a Szolgáltató és a Szervező részéről a megrendelés elfogadásának minősül.

A szerződésre vonatkozó egyéb szabályok: A Szolgáltató és az Ügyfél között az online képzés megkezdéséhez szükséges kód elküldésével jön létre szerződés, amely írásbeli szerződésnek minősül. A Szolgáltató illetve a Szervező a szerződést nem iktatja.

A jelentkezés feltétele, hogy az Ügyfél hozzájárul, hogy adatait megadva feliratkozik a System Media hírlevelére és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát.

**************************************

A System Media Kft. (Székhely: 1144 Budapest, Füredi park 2-4.), továbbiakban “Szolgáltató” tulajdonában lévő honlapok: https://systemmedia.hu ; https://systemmedia.hu/moodle ; http://ujpolgariperrendtartastorveny.hu oldalainak tartalma teljes egészében – a reklámokkal, hirdetésekkel együtt – szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A System Media Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A weboldalakról értesüléseket átvenni csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

  • nem módosítja az eredeti információt,
  •  az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti,
  •  nem kereskedelmi célra használja fel az átvett információkat.

A Szolgáltató hiteles és pontos információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal! Az online képzéseken és a rendezvényeken elhangzottak, így az online képzések videóinak tartalma is, még egyedi kérdésekre adott válaszok esetén sem tekinthetőek konkrét ügyre vonatkozó tanácsadásnak. Az ilyen célú felhasználás a Szolgáltató felelősségét kifejezetten kizárja.

Online képzések: Az Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem engedélyezi az online képzések egészének vagy annak részeinek rögzítését. Az online képzések kép-, hang- és szakmai anyagai a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Az online képzések bármilyen módon történő rögzítése, az Ügyfél birtokába jutott Felvételek további felhasználása, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azok sokszorosítása, mások számára elérhetővé tétele, kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával lehetséges. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül jut a Felvételek birtokába azokat késedelem nélkül törölni köteles.

A System Media Kft. a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal!


Adatkezelés:
Az adatkezelés megnevezése, az érintett adatok köre:
A Szolgáltató és az Ügyfél által

  • a Szolgáltató rendezvényeire vagy online képzéseire történő regisztrációval,
  • továbbá a Szolgáltató hírleveleire való feliratkozással,
  • továbbá a Szolgáltató ingyenes szakmai anyagainak letöltésével

a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám ”Adatok”) kezeli a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban írtak szerint.
Az adatkezelés jogalapja: A Szolgáltató a regisztráció vagy feliratkozás során a tudomására jutott bármely személyes adatot a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Adatvédelmi törvény”) rendelkezései szerint kezel. Az Adatokat szerverünkön addig tároljuk, amíg a kapcsolat fenn áll.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés kizárólagos célja, hogy a megadott e-mail címre a Szolgáltató elküldje üzleti ajánlatait vagy a megadott telefonszámon rendezvényeinkről online képzéseinkről tájékoztasson.

Az adatkezelés időtartama: A Szolgáltató a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Személyes adatokat második félnek és külföldre nem továbbítunk. A megadott adatokat nem kapcsoljuk össze más adatbázisokkal. Különleges adatot nem kezelünk. Külső adatfeldolgozót nem alkalmazunk. Az adatok védve vannak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatok tárolása magyarországi szerveren történik.

Az érintettek jogai: Személyes adataik kezeléséről az Ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató , kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. E tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő az adott hónapban azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz, illetve a Szervezőhöz még nem nyújtott be. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az szervezes@systemmedia.hu e-mail címre kell eljuttatni vagy postai úton a 1583 Budapest, Pf. 48. postacímre. Az érintett tájékoztatás kérése esetén a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a szervezes@systemmedia.hu e-mail címre, és megválaszoljuk kérdését.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: 02941-0001