Jelentkezési feltételek – Jogi nyilatkozat – Adatvédelmi tájékoztató

ÁSZF (Általános szerződési feltételek)

Jelentkezési feltételek a System Media Kft. (továbbiakban “Szolgáltató”) tantermi képzéseire

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: System Media Oktató és Tanácsadó Kft.
Postacím: 1583 Budapest, Pf.: 48.
Cégjegyzékszám: 01-09899451
Adószám: 14337716-2-42
Telefonszám: +36 (1) 787-7570
E-mail: szervezes@systemmedia.hu

Minden rendezvény regisztrációt a feldolgozás után (NEM AUTOMATIKUSAN) igazolunk vissza a jelentkező (továbbiakban az “Felhasználó”) jelentkezéskor megadott e-mail címére. A visszaigazoló e-mailhez díjbekérőt csatolunk, a díjbekérő alapján a felhasználó ellenőrizheti a mindenkori rendezvény meghirdetett árát. A jelentkezés (regisztráció) szerződéskötésnek minősül, fizetési kötelezettséget von maga után!

Számlázás: A részvételi díjat a SBERBANK: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra díjbekérőnk alapján szíveskedjen utalni. Számlát kizárólag a rendezvény napján (mint teljesítési nap) tudunk kiállítani.
Étel, ital fogyasztás: A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a Felhasználó cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a részvételi költséget megbontjuk felnőttoktatásra és az étel-ital fogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra.

A rendezvény lemondása: Lemondást kizárólag írásban (e-mailben vagy faxon) fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként kiszámlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk!

Késedelmes fizetés: A fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Társaságunk a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a késedelmi kamaton felül behajtási költségátalányra is jogosulttá válik.

Jelentkezési feltételek a Szolgáltató online képzéseire:

Az online képzéseket a felhasználó a System Media Kft. tulajdonában lévő oktatási portálon tudja igénybe venni. Az oktatási portál címe: http://e-systemmedia.hu/moodle/

Szerződéskötés, díjfizetés: A Felhasználó online képzéseinek megtekintése előzetes regisztrációhoz és díj fizetéséhez kötött. A regisztrációt automatikusan visszaigazoljuk. Az online képzések részvétel díját a Felhasználó a visszaigazoláshoz csatolt díjbekérő fizetési határidejéig befizetni köteles. A Szolgáltató a részvételi díj megérkezését követően e-mailben küldi el az online képzésen való részvételhez szükséges belépési kódokat a Felhasználó részére.

FIZETÉS:

Átutalás / befizetés bankszámlára:
A Felhasználó a megrendelt képzés árát a Szolgáltató a Sberbanknál vezetett: 14100237-10421849-01000004 számú bankszámlára banki átutalással teljesíti. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a díjbekérő számát minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt képzésre csak az átutalás, a  Szolgáltató számláján történő jóváírását követően jogosult.

Bankkártyás fizetés / Fizetés Barion online rendszerrel

A Szolgáltató és a Felhasználó között az online képzés megkezdéséhez szükséges kód elküldésével jön létre szerződés, amely írásbeli szerződésnek minősül. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja.

**************************************

JOGI NYILATKOZAT

A System Media Kft. (Székhely: 1144 Budapest, Füredi park 2-4.), továbbiakban “Szolgáltató” tulajdonában lévő honlapok:

 • https://systemmedia.hu
 • https://systemmedia.hu/moodle

oldalainak tartalma teljes egészében – a reklámokkal, hirdetésekkel együtt – szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A System Media Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A weboldalakról értesüléseket átvenni csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

 • nem módosítja az eredeti információt,
 •  az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti,
 •  nem kereskedelmi célra használja fel az átvett információkat.

A Szolgáltató hiteles és pontos információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal! Az online képzéseken és a rendezvényeken elhangzottak, így az online képzések videóinak tartalma is, még egyedi kérdésekre adott válaszok esetén sem tekinthetőek konkrét ügyre vonatkozó tanácsadásnak. Az ilyen célú felhasználás a Szolgáltató felelősségét kifejezetten kizárja.

Online képzések: A Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem engedélyezi az online képzések kép-, hang- és szakmai anyagainak egészének vagy annak részeinek rögzítését, illetéktelen felhasználását. Az online képzések kép-, hang- és szakmai anyagai a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Az online képzések bármilyen módon történő rögzítése, a Felhasználó birtokába jutott felvételek további felhasználása, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azok sokszorosítása, mások számára elérhetővé tétele, kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával lehetséges. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül jut a Felvételek birtokába azokat késedelem nélkül törölni köteles.

A Szolgáltató a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal!

**************************************

Hatályos: 2018. május hó 25. napjától

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A System Media Kft. (1144 Budapest, Füredi park 2-4.), a továbbiakban Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A System Media Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen: https://systemmedia.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

A System Media Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor megváltoztathassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesítést ad a honlapján. A System Media Kft. elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A System Media Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. System Media Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

System Media Kft. kezeli a vele ügyfélkapcsolatba kerülő (továbbiakban: Ügyfél), rendezvényeire, online képzéseire jelentkezett vagy képzésein résztvevő vagy közvetlenül hírleveleire feliratkozott természetes személyek adatait.

System Media Kft. által végzett adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:

 • Az üzleti szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása.
 • A képzések nyújtása során kapcsolattartás az Ügyféllel.
 • A képzések elvégzésének igazolásainak kiállítása.
 • Egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése.
 • Hírlevél küldés.
 • Külön az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfél tájékoztatása a System Media Kft. további képzésekről és szolgáltatásokról.
 • Az Ügyfél szerződésszegése esetén System Media Kft. jogainak érvényesítése.
 • System Media Kft. piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése.
 • A fentiekkel összefüggésben az Ügyféllel való kommunikáció.

A System Media Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

System Media Kft. hírlevelei

A System Media Kft. az Ügyfelek adatait elemzi annak érdekében, hogy reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére. A System Media Kft. követi a felhasználók aktivitását (pl. link megnyitás, kattintás) a kiküldött hírlevelekben. A rendszer a gyűjtött adatok alapján egyedi, személyre szabott hírleveleket küld ki.

A hírlevelekre az adatkezelő weboldalán található rendezvényregisztráció során, a System Media Kft. Facebook oldalán, papír alapú jelentkezési űrlapot kitöltve, hírlevélre való közvetlen feliratkozáskor is fel lehet iratkozni.

A hírlevél adatbázis adatkezelésének célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Tájékoztatás az rendezvényekről, képzésekről, akciókról, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak, valamint a feliratkozott felhasználók által megadott egyéb adatok (beosztás) felhasználásával a hírlevelek személyre szabása, kapcsolattartás.

Az adatkezelések jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, cégnév, név, titulus, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelések időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó hírlevél megnyitásától számított 24 hónap.

Hírlevél leiratkozás: A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a hírlevelek fej- és láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló „leiratkozó linkre” kattintva,
 • e-mail útján a szervezes@systemmedia.hu címen,
 • postai úton a System Media Kft., 1583 Budapest, Pf.: 48.. címen.

Az adatkezelést végző személyek

Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag System Media Kft. munkatársai jogosultak a fentiekben meghatározott célból és mértékig. Az adatkezelésében közreműködő személyeket az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

Adatfeldolgozók:

A System Media Kft.-vel szerződéses viszonyban lévő külsős adatfeldolgozók kizárólag az adatkezeléshez szükséges technológiai megoldásokat biztosítják a System Media Kft. számára. Az általuk kezelt, felügyelt informatikai rendszerekben tárolt, kezelt személyes adatokat illetően saját adatkezelést nem valósítanak meg. Az informatikai rendszerekben tárolt személyes adatokat nem használhatja fel sem saját, sem harmadik fél javára, azokat nyilvánosságra nem hozhatják.

Szerver naplózása és cookie kezelés

A System Media Kft. tulajdonában lévő honlapok (https://systemmedia.hu, http://e-systemmedia.hu/moodle) szerver naplózása és cookie kezelése.

A System Media Kft. honlapjainak meglátogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználó tevékenységét. A honlapok használata során a System Media Kft., mint üzemeltető nem rögzíti a felhasználó IP címét, a böngésző és az operációs rendszer típusát, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve azt, hogy a látogató honnan érkezett a honlapra első alkalommal.

Rendezvény és online képzés regisztrációja a https://systemmedia.hu oldalon:

 A System Media Kft. rendezvényeire, online képzéseire előzetes online regisztrációra van szükség. A regisztráció során direkt marketing célú megkereséshez önkéntes hozzájárulásukat adók e-mail cím, név, titulus, cégnév a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás adatai a jelen tájékoztató a „System Media Kft. hírlevelei” fejezete szerinti adatbázisba kerülnek.

Kreditpontos képzések:

A System Media Kft. az általa biztosított kreditpontos képzéseire való jelentkezéskor az Ügyféltől a kreditpontokat engedélyező Hatóságok által megkövetelt személyes adatokat is bekéri. A System Media Kft. az Ügyfél személyes adatait kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Könyvvizsgálói Kamara felé, azonosítás céljából továbbítja.

Az adatkezelés időtartama: a Nemzetgazdasági Minisztérium iránymutatása alapján 10 év.

A System Media Kft. online képzési rendszerének azonosítási funkciója:

A System Media Kft. által üzemeltetett online távoktatási rendszer (cím: http://e-systemmedia.hu/moodle) 3 személyes adat (születési hely, születési idő, édesanyja neve) alapján azonosítja a System Media Kft.-vel üzleti szerződéses viszonyban lévő hallgatókat, így hoz létre automatikusan a hallgatók számára állandó, egyedi fiókokat. A 3 személyes adat alapján, visszatérő megrendelés esetén, azonosítja a hallgatót, ennek alapján kapja vissza a korábbi felhasználó nevét és jelszavát.

Az adatkezelés célja: az online képzéseink hallgatói állandó, egyedi fiókjába belépve későbbiekben is megnézhetik, letölthetik az elvégzett kreditpontos képzéseikről készült igazolásokat.

A személyes adatmezők kitöltése kötelező, de nem ellenőrzött. Amennyiben hibásan vagy tévesen adja meg adatait, mindig új fiókot kap, igazolásai több fiókban, eltérő belépési kódokkal lesznek elérhetőek!

Ügyféllevelezés

A System Media Kft.-vel a honlapjainkon megadott e-mail elérhetőségeken, ill. a honlapunkon megtalálható „ÍRJON NEKÜNK” elnevezésű kapcsolati űrlap igénybevételével léphetnek kapcsolatba. A kapcsolati űrlapokon megadott adatok felhasználásával a rendszer e-mailt generál, mely a szervezes@systemmedia.hu központi e-mail címre kerül automatikusan továbbításra. A System Media Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A System Media Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonsági tájékoztató

A System Media Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál találhatók meg.

A System Media Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A System Media Kft.. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A System Media Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A System Media Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A System Media Kft.. az adatkezelés során megőrzi:

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A System Media Kft. és alvállalkozóinak informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: System Media Kft.
Postacím: 1583 Budapest, Pf.: 48.
Cégjegyzékszám: 01-09899451
Adószám: 14337716-2-43
Telefonszám: +36 (1) 787-7570
E-mail: szervezes@systemmedia.hu

Tájékoztatjuk az érintett személyeket, hogy igényüket polgári peres eljárásban is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is: http://www.naih.hu/kapcsolat.html Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó