Államháztartási 4 kiegészítő kreditpontos könyvelő továbbképzés online


Kategóriák


Kreditpontos képzés

Ajánljuk képzésünket mindazon könyvelőnek, akik szeretnék a hatályos jogszabályokat gyakorlati oldalról megismerni, és megkapni a 4 kreditpontot államháztartási szakterületen!

A KÉPZÉS HATÁRIDEJE:
2016. december 31-ig!

A KÉPZÉS DÍJA:

 • Részvételi díj: 6 000 Ft + Áfa / fő

Az ÁLLAMHÁZTARTÁSI 4 KIEGÉSZÍTŐ KREDITPONTOS TOVÁBBKÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL EGYSZERRE MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK > >

 • 4 kreditpont – Mérlegképes könyvelőknek államháztartási szakterületen
 • 4 kreditpont – Adószakértők, AT, OASZ

TOVÁBBI ONLINE KREDITPONTOS KÉPZÉSEINK

 • Szentirmainé Holi Gabriella – költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, adószakértő

Ajánljuk előadásunkat mindazon államháztartási szakterületen dolgozó könyvelőnek, akik szeretnék a hatályos jogszabályokat gyakorlati oldalról megismerni, és megkapni a 4 kreditpontot államháztartási szakterületen!

A tematika a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott központi tematika alapján zajlik.

1. Aktuális számviteli kérdések
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2016. január 1-től hatályos szabályozása
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 402/2015. (XII.15.) Korm. rendelet
Mérleg
• az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai alábontásának ismertetése
• az alábontott mérlegsorok tartalmának ismertetése

ÁFA elszámolás
• ÁFA a mérlegben
• ÁFA elszámolás mérlegsorok tartalmának ismertetése

Az eszközök és források értékelése
• külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek év végi értékelése
• az összevont árfolyamkülönbözetek megállapítása a pénzeszközök és más tételek esetén
Eredménykimutatás
• megszűnik a szokásos eredmény és a rendkívüli eredmény kategória
• MSZE tartalmának ismertetése
• az egyéb eredményszemlélet bevételek tartalmának változása
• felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
• különféle egyéb eredményszemléletű bevételek tartalmának változása
• halasztott eredményszemléletű bevételként történő elhatárolások ismertetése
• egyéb ráfordítások tartalmának változása
• a térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke
• más különféle egyéb ráfordítások tartalmának változása
• halasztott ráfordításként történő elhatárolások ismertetése
• pénzügyi műveletek eredmény kategóriának változása (megváltozott alábontott eredménykategóriák)
• pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
• kapott (járó) osztalék és részesedés
• részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
• befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek
• egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
• pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
• pénzügyi műveletek ráfordításai
• részesedésekből származó ráfordítás, árfolyamveszteség
• befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítás, árfolyamveszteség
• fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
• részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
• pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
• a halasztott eredményszemléletű bevételként és halasztott ráfordításként elhatárolandó a pénzügyi műveletek között elszámolt tételek ismertetése

Mérlegkészítés időpontja
• elkülönített pénzügyi alapok esetén
• megszűnés esetén
• tulajdonosi joggyakorló esetén

Költségvetési számvitel
• a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközök pénzforgalom nélküli tételként történő elszámolása
• a központi illetményszámfejtésben az Egészségügyi Alapból történő finanszírozás esetére vonatkozó pontosítás

Pénzügyi számvitel
• a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközök elszámolása a sajátos elszámolások között a rovatos elszámolással egyidejűleg
• a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások tagolásának tartalmi ismertetése

Könyvviteli zárlat
• havi zárlatnál a le nem vonható áfa átvezetése
• negyedéves zárlatnál az egyszerűsített értékelési eljárással megállapított értékvesztés visszaírásának elszámolása
• az év végi zárlatnál a külföldi pénzértékre vonatkozó mérlegfordulónapi értékelés tételei

Rovatrend (15. melléklet)
• változás a K42, K44, K46 és K48 rovatok leírásában
• a B408 és B409 rovatok kettéválasztása

Egységes számlatükör (16. melléklet)
• könyvviteli számlák változásai
• nyilvántartási számlák változásai

Kötelező egyezőségek (17. melléklet)
• pénzeszközök (lekötött betétek is) egyeztetés módosulása
• címrendi módosítás elszámolása miatt pénzeszközök egyeztetése

Egyéb pontosítások
• forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értelmezése
• követelések alábontása
• követelés jellegű sajátos elszámolások megnevezése
• finanszírozási kiadásokra szóló kötelezettségek alábontása
• kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
• költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás
• utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök
• éven túli és évben belüli betétek közötti év eleji átsorolás
• rovatrendi pontosítások (K121, K337, K5022, K512, K89, B113, B115, B21, B32, B355, B404, B411, B84 rovatok)

2. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása

A Magyarország 2016. évi központi költségvetésesének megalapozásáról szóló 2015. évi LXXII. törvény, az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvény, az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésesének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a központosított illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló 243/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az Áht. és az Ávr. értelmező rendelkezéseinek változásai
• a megváltozó fontosabb értelmező rendelkezések.

Az államháztartás alrendszerei működtetésének alapvető szabályai
• a központi kezelésű előirányzatokhoz, fejezeti kezelésű előirányzatokhoz, az elkülönített állami pénzalapokhoz és társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok,
• a fejezetet irányító szerv jogosítványai,
• központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap nem költségvetési szervi formában működő kezelő szervére vonatkozó szabályok.
A költségvetési szerv alapítása, irányítása, felügyelete, szervezete, működése és képviselete
• a költségvetési szerv alapító okiratának és módosításának kiadása,
• az irányítási jogköröket érintő változások,
• 100 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámot el nem érő költségvetési szerv esetében a gazdasági szervezettel való rendelkezés szabályainak pontosítása.
A költségvetés előkészítése és elfogadása
• a központi költségvetés előkésztésével kapcsolatos szabályok,
• a központi költségvetés központi kezelésű előirányzatainak a meghatározása,
• a központi költségvetés fejezetrendjére vonatkozó szabályok,
• az önkormányzati költségvetési rendelet-tervezet elkészítése és benyújtása, elfogadása.

A költségvetés elfogadását követő feladatok
• kincstári költségvetés, előzetes kincstári költségvetés szabályai.

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
• fejezetrend kiegészítésének szabályai,
• az Országgyűlés hatáskörei,
• a Kormány hatáskörei,
• az irányító szerv hatáskörei,
• a költségvetési szervek határkörei.

Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés
• több év vagy a költségvetési éven túli kiadási előirányzat terhére történő kötelezettségvállalás szabályai,
• tartós, magas adósságállományt felmalmozó központi költségvetési szervek adósságállományának csökkentésére irányuló szabályok

• költségvetési szerv vezetőjének feladatai,
• fejezetet irányító szerv vezetőjének feladatai,
• a költségvetési főfelügyelő, felügyelő és az államháztartásért felelős miniszter jogosítványai.
Költségvetési főfelügyelő, felügyelő
• a költségvetési főfelügyelő, felügyelő kirendelésének szabályai
• a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervhez, költségvetési szervhez, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szervéhez történő kirendelés,
• az állam legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társasághoz, történő kirendelés, ha az részben vagy egészben költségvetési támogatásból megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházást hajt végre,
• a költségvetési főfelügyelő, felügyelő jogai és kötelezettségei,
• a költségvetési főfelügyelő, felügyelő eljárása,
• a költségvetési főfelügyelő, felügyelő feladatkörének bővülése.

Az állami vagyonnal való gazdálkodás sajátos államháztartási szabályai
• a megbízás útján meghatalmazott tulajdonosi joggyakorlóknál lévő gazdasági társaságok tőkejuttatásának szabályai,
• az államháztartáson kívüli állami tulajdonosi joggyakorlók által kezdeményezett forrásjuttatások finanszírozási rendje.

Személyi juttatások, illetményszámfejtés
• a központosított illetményszámfejtés fontosabb szabályai,
• a foglalkoztató kötelezettségei a központosított illetményszámfejtés rendszerében,
• az illetményszámfejtő program,
• a Kincstár kötelezettségei a központosított illetményszámfejtés rendszerében.

A támogatási jogviszony
• a támogatásokra vonatkozó közös szabályok:
• általános összeférhetetlenségi szabályok a költségvetési támogatásra vonatkozó speciális szabályok,
• a nyilvánosság
• a Kincstár által a családtámogatásokkal kapcsolatosan vezetett fizetési számlák fajtái, és a számlavezetés szabályai.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és felülvizsgálata
• felülvizsgálati eljárás és a helyszíni ellenőrzés szabályai
• ellenőrzési terv és a megbízólevél tartalma,
• ellenőrzés vezetőjének jogai és kötelezettségei,
• ellenőrzött szerv vezetőjének jogai és kötelezettségei,
• a felülvizsgálat és a helyszíni ellenőrzés bizonyítékainak ismertetése,

• a felülvizsgálat eredményeként hozott határozat tartalma.

Kezesség, garanciavállalás, követelések
• állami viszontgarancia behajtására és az azzal való elszámolási szabályok.

Adatszolgáltatási kötelezettségek
• időközi költségvetési jelentés, időközi mérlegjelentés elkészítésével kapcsolatos feladatok.

Törzskönyvi nyilvántartás
• a törzskönyvi nyilvántartás adattartalma, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés feltételei,
• az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületek törzskönyvi jogalanyként törzskönyvi nyilvántartásba vétele.

Figyelem!
A videoelőadás sikeres megtekintését követően jogosult a kreditpontra, feltéve, hogy az adott témájú előadásról még nem kapott kreditpontot. A kreditpontok megszerezhetőségének időtartama: 2016. szeptember 5. – 2016. december 31.

Az e-learning videó megtekintésével az alábbi kreditpontok szerezhetők:

 • Regisztrált mérlegképes könyvelő: 4 kredit (államháztartási szakon, számviteli)
 • Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő: 4 kredit

Ha nincs ideje elmenni a rendezvényre, akkor válassza ONLINE KÉPZÉSÜNKET!

A tantermi képzés kép-, hang- és szakmai anyagából ONLINE KÉPZÉST készítünk, amely a tantermi képzést követő hét hétfőjétől korlátlanul elérhető, visszanézhető.

ONLINE KÉPZÉSEINK:

 • Oktatási portálunkon keresztül világ bármelyik pontjáról elérhetőek internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, korlátlanul a nap 24 órájában.
 • A rendezvényekről készült kép- és hanganyag modulokba rendezve, speciális video formátumban jelennek meg, ahol a videofilmek tematikusan, témakörökre bontva kereshetőek.

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A visszaigazoló e-mailhez csatolt DÍJBEKÉRŐT kérjük a fizetési határidőig kiegyenlíteni szíveskedjenek. A részvételi díjat a SBERBANK Magyarország Zrt.: 14100237-10421849-01000004 számlaszámra, számlánk alapján szíveskedjen utalni. Oktatási segédanyagot biztosítunk .pdf formátumban. Az online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező hozzájárul, hogy a tárolt adatait átadjuk a Saldo Zrt. részére, feliratkozik a System Media hírlevelére, és elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt bővebben: >>>
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010
Intézmény akkreditációs lajstromszámunk: AL-2536

Technikai követelmények:

Adobe Flash lejátszó:
Amennyiben Ön nem rendelkezik Adobe Flash lejátszóval, akkor kérjük telepítse/frissítse az ingyenes szoftvert ITT:>>>

 • Támogatott platformok: Windows XP/Vista/7/8,
 • Támogatott böngészők: GOOGLE CHROME ajánlott!, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
 • Egyéb követelmények: JavaScript engedélyezése.

Hálózati követelmény: Minimálisan 1MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet a rendelkezésre álló sávszélesség.